Skip to content

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült, melynek hatályos szövege ezen linken keresztül érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj.

 

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a Hachette Fascicoli S.r.l. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján, megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

 

2. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

 • GDPR
 • 2000-es CVIII-as törvény az e-kereskedelemről
 • 2001-es C-as törvény a számvitelről
 • 2011-es CXIII-as törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
 • 2008-as XLVIII-as törvény a kereskedelmi célú reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól

3. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek: Hachette Fascicoli S.r.l.:

 • székhely, postai cím: Via Melchiorre Gioia 61., 20124 Milánó, Olaszország
 • nyilvántartási száma: 12624860156
 • honlap cím: https://hachette.hu/

A vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében a Hachette Fascicoli adatvédelmi felelőst is kinevezett. Az adatvédelmi felelőshöz írásban lehet fordulni a következő módokon. E-mailben a dpo@hachette-fascicoli.it címen, vagy a következő módon megcímzett postai levélben: Data Protection Officer at Hachette Fascicoli, via Melchiorre Gioia, 61 20124 Milan.

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság az Ön adatait abból a célból kezeli, hogy az Ön által előfizetett kiadványok kapcsán a megrendeléseket teljesíteni tudja, és a kiadványokat a megrendelésben meghatározott időn belül szállítani tudja Önnek. („Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében”.) A Társaság az Ön adatait a számviteli törvény rendelkezéseinek betartása miatt is kezeli. („Adatkezelés a számvitel érdekében”.) A Társaság az Ön adatait marketing célú információk eljuttatásának céljából is kezeli. Ezeket a következő csatornákon juttatja el Önnek:

 • Elektronikusan – az Ön által megadott e-mailcímre.
 • Postai levélben – az Ön által megadott postai címre.
 • Telefonon – az Ön által megadott telefonszám felhasználásával. („Adatkezelés marketing célból”.)

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 • Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elektronikus kereskedésről szóló törvény 13/A részének (1) és (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés a számvitel érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés marketing célból tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a reklámtörvény 6 részének (1) paragrafusa.

A marketing célú adatkezelés esetében felhívjuk a figyelmét arra, hogy ehhez történt hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez a visszavonás nem terjedhet ki a visszavonás előtt, engedélye birtokában történt adatkezelésre. Hozzájárulásának visszavonása után azonban a Társaság nem jogosult az Ön adatainak marketing célú kezelésére.

 

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • bankszámla adatai;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

A marketing célú adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

7. ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

7.1. Adatfeldolgozók Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137);
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az 5. pontban megjelölt jogalap alapján, illetve a 4. pontban megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.

7.2. Címzettek további kategóriái Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön a megrendelése alapján fennálló és lejárt tartozását nem rendezi, az adatkezelő jogosult megbízni a Credit Controll Követeléskezelő és Információszolgáltató Kft.-t (székhely: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: 01 09 562111) a követelés érvényesítése, behajtása érdekében és ennek keretében a követelés behajtásához nélkülözhetetlen személyes adatokat részükre továbbítani a szerződés teljesítése jogalap alapján. A marketing célú adatkezelés kapcsán kifejezetten tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés kapcsán jogi természetű vita alakulna ki Ön és a Társaság között, a Társaságnak joga van arra, hogy jogi képviselő segítségét vegye igénybe, és az Ön személyes adatait részére átadja.

 

8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.

 

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

9.1 A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén Az Ön által megadott adatok kezelésének időtartama a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejárta, illetve a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó követelések megtörténte, vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnése. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

9.2. A számvitel érdekében történő adatkezelés esetén A számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa alapján a számvitelt alátámasztó adatok legalább 8 évig megőrzendőek, visszakereshető, a bevallásokban szerepeltetett adatoknak megfelelően azonosítható módon.

9.3 A marketing célú adatkezelés esetében Az Ön által megadott adatok kezelése az erre adott engedély visszavonásáig, de legfeljebb a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejártát követő 2 évig tart. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

 

10. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog (csak a marketing célú adatkezelés esetén);
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról.

10.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén. Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.

10.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben. Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

10.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni az

 • Suvet Kft.; 1660, Budapest, Pf. 307 címen, továbbá az

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 

11. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: – e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu – honlap: http://naih.hu Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Az előfizetés szabályai

A sorozatra korlátozott ideig, 2021.12.31-ig indítható előfizetés az első négy lapszám valamelyikétől. 

Az 1. számtól indított előfizetésnél az első csomagban az 1., 2. és 3. számot küldjük 3.185 Ft-ért. A második csomagban a 4. és 5. szám található, az ára 5.380 Ft. 

A 2. számtól indított előfizetésnél az első csomagban a 2. és 3. számot küldjük 2.690 Ft-ért. A második csomagban a 4. és 5. szám található, az ára 5.380 Ft. 

A 3. számtól indított előfizetésnél az első csomagban a 3., 4. és 5. számot küldjük 5.380 Ft-ért. 

A 4. számtól indított előfizetésnél az első csomagban a 4. és 5. számot küldjük 2.690 Ft-ért. 

A következő küldemény minden esetben a 6., 7., 8. és 9. számot tartalmazza, ára 10.760 Ft. Innen kezdve minden alkalommal négy lapszámot küldünk, 10.760 Ft-ért.

A küldeményeket az átvételt követő 14 napban kell kifizetni a csomagban található sárga csekken, bankkártyával vagy átutalással. Az újabb előfizetői csomagok postázása mindaddig automatikusan, négyhetente történik, amíg a küldemények számlája időben rendezésre kerül.

A kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi. A kiszállításról a megadott e-mail címen vagy telefonszámon küldenek értesítést. 

Az 1., 3. és 5. előfizetői csomagban a lapszámok mellett előfizetői ajándékot küldünk:

 • az 1. küldeményben egy ingyenes lapszám, valamint egy olvasólámpa található
 • a 3. küldeményben egy egyedi bögrét küldünk;
 • az 5. kiküldéssel érkezik egy elegáns toll.

Fizetési késedelem esetén e-mailen és postai levélben értesítünk a fennálló tartozásról.

A sérülten vagy hiányosan kézbesített csomagot díjmentesen cseréljük. 

Az előfizetés adatai nyomon követhetők az online ügyfélszolgálati oldalunkon az elofizetes.suvet.hu címen.

További kérdés esetén a verne@suvet.hu e-mail címen vagy telefonon a 06/1-358-6633-as számon érhető el ügyfélszolgálatunk.

Az előfizetés bármikor lemondható.

LapszámKötet(ek) címeMegjelenés ideje
1Utazás a Holdra és Grant kapitány gyermekei I.2021. 09. 25.
2Grant kapitány gyermekei II. és Mihail Sztrogov I.2021. 10. 09.
3Mihail Sztrogov II.2021. 10. 23.
4Utazás a Hold körül2021. 10. 30.
5A rejtelmes sziget I.2021. 11. 06.
6A rejtelmes sziget II.2021. 11. 13.
7A kárpáti várkastély2021. 11. 20.
8Az úszó sziget I.2021. 11. 27.
9Az úszó sziget II.2021. 12. 04.
10Öt hét léghajón2021. 12. 11.
11Az úszó város2021. 12. 18.
12A gőzház I.2021. 12. 25.
13A gőzház II.2022. 01. 01.
14A bégum ötszáz milliója2022. 01. 15.
15A Fekete Indiák2022. 01. 22.
16A tizenöt éves kapitány I.2022. 01. 29.
17A tizenöt éves kapitány II.2022. 02. 05.
18A két Kip testvér2022. 02. 12.
19Hector Servadac I.2022. 02. 19.
20Hector Servadac II.2022. 02. 26.
21Kétévi vakáció2022. 03. 05.
22Három orosz és három angol kalandjai2022. 03. 12.
23Nyolcvan nap alatt a Föld körül2022. 03. 19.
24A zöld sugár2022. 03. 26.
25A Robinsonok iskolája2022. 04. 02.
26Észak Dél ellen I.2022. 04. 09.
27Észak Dél ellen II.2022. 04. 16.
28Dél csillaga2022. 04. 23.
29Sándor Mátyás I2022. 04. 30.
30Sándor Mátyás II2022. 05. 07.
31Egy kínai viszontagságai Kínában2022. 05. 14.
32César Cascabel I.2022. 05. 21.
33César Cascabel II.2022. 05. 28.
34A lángban álló szigettenger2022. 06. 04.
35Világfelfordulás2022. 06. 11.
36A jégszfinx I2022. 06. 18.
37A jégszfinx II2022. 06. 25.
38Utazás a Föld középpontja felé I.2022. 07. 02.
39Utazás a Föld középpontja felé II.2022. 07. 09.
40Nemo kapitány I2022. 07. 16.
41Nemo kapitány II2022. 07. 23.
42A francia zászló2022. 07. 30.
43Város a levegőben2022. 08. 06.
44Antifer mester csodálatos kalandjai I2022. 08. 13.
45Antifer mester csodálatos kalandjai II2022. 08. 20.
46Véres dráma Livóniában2022. 08. 27.
47A czetvadászok2022. 09. 03.
48A dunai hajós2022. 09. 10.
49Clovis Dardentor2022. 09. 17.
50A Cynthia hajótöröttje2022. 09. 24.
51A Chancellor2022. 10. 01.
52Az arany meteor2022. 10. 08.
53A végtelen Orinoco2022. 10. 15.
54Hódító Robur I2022. 10. 22.
55Hódító Robur II2022. 10. 29.
56A világ ura2022. 11. 05.
57A különös végrendelet I2022. 11. 12.
58A különös végrendelet II2022. 11. 19.
59Senki fia I2022. 11. 26.
60Senki fia II2022. 12. 03.
61A névtelen család I 2022. 12. 10.
62A névtelen család II2022. 12. 17.
63Claudius Bombarnac – Egy hírlaptudósító jegyzetkönyve I2022. 12. 24.
64Claudius Bombarnac – Egy hírlaptudósító jegyzetkönyve II2022. 12. 31.
65Jutalomutazás az Antillákon2023. 01. 07.
66Az új hazában2023. 01. 14.
67A Szahara tengere2023. 01. 21.
68A Jonathan hajótöröttei I2023. 01. 28.
69A Jonathan hajótöröttei II2023. 02. 04.
70Ole Kamp sorsjegye2023. 02. 11.

Az utánrendelés szabályai

Jules Verne gyűjteményünk már megjelent kötetei utánrendelésben is megvásárolhatók a készlet erejéig.

Utánrendelésben az egyes részek ára:

 1. szám: 990 Ft
 2. és későbbi számok: 2690 Ft/szám.

A megvásárolt számok házhoz szállításának díja: 799 Ft négy lapszámonként. (Azaz 1, 2, 3 vagy 4 db kötet vásárlása esetén 799 Ft, 5-8 kötet vásárlása esetén 1.598 Ft stb.)

Utánrendeléskor a megvásárolni kívánt kötetek és a szállítási díj értékét előre kell kifizetni! A fizetést az alábbi módokon teljesítheted:

Bankkártyával: az elofizetes.suvet.hu címen elérhető online ügyfélszolgálati oldalunkon keresztül (a belépéshez szükséges adatokat kérd az ügyfélszolgálatunktól a verne@suvet.hu címen).

Átutalással: az Hachette Fascicoli S.r.l. 13700016-07753008-00000000 számlaszámára (az utalás közleményében feltüntetendő rendelési azonosítót kérd ügyfélszolgálatunktól a verne@suvet.hu címen).

Csekken: a rendelésben megadott címre sárga csekket küldünk.

A megrendelt számok és a szállítási díj kifizetése után 14 napon belül juttatjuk el csomagot a vásárlónak a Magyar Posta segítségével.

Az utánrendelés részletes feltételei a honlapunkon megtalálható ÁSZF-ben olvashatók el. További tájékoztatás a verne@suvet.hu e-mail címen vagy telefonon a 06/1-358-6633-as számon kapható az ügyfélszolgálatunktól.

Az előfizetők az előfizetésük kezdő lapszáma előtt megjelent számokat szállítási díj fizetése nélkül rendelhetik meg.